Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
 1. Van Boheemen Consultancy B.V., hierna te noemen VBC: de gebruikers van de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die zich door tussenkomst van VBC voorziet van Advies  en/of (een) Interim medewerker(s) .
 3. Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst  op grond waarvan VBC Opdrachtgever behulpzaam is bij het realiseren van de uitvoering van werkzaamheden of het uitbrengen van een Advies.
 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door VBC  bij Opdrachtgever  wordt gepresenteerd.
 5. Interim medewerker: Kandidaat  die door VBC  bij Opdrachtgever  te werk wordt gesteld om voor Opdrachtgever  werkzaamheden te verrichten.
 6. Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst  van Opdracht  op grond waarvan de Interim medewerker  door tussenkomst van VBC  bij Opdrachtgever  te werk wordt gesteld. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, Opdrachten, Overeenkomsten, en facturen tussen VBC en Opdrachtgever .
 2. Afwijking van de voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 3. De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de Overeenkomst en Opdracht  waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende Overeenkomst en Opdracht  dient afwijking opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
 4. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
 5. VBC  behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 3. Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen
Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van VBC, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 4. Betaling
 1. Voor facturen geldt een standaard betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. VBC  is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door VBC, bij gebreke waarvan VBC  niet gehouden is met de uitvoering van de Overeenkomst, Opdracht, door te gaan, zonder dat zij daarmee op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet.
 3. Indien een factuur van VBC  niet binnen de betalingstermijn na factuurdatum is betaald, is Opdrachtgever vanaf dan zonder verdere ingebrekestelling in verzuim komen te verkeren en een rentevergoeding verschuldigd over het dan openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. Voorts behoudt VBC  zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn haar verplichtingen uit de Overeenkomst, Opdracht, Overeenkomst  of Opdracht op te schorten.
 4. De kosten van (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- en komen ten laste van Opdrachtgever , dan wel de door VBC werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.
 5. Uitsluitend betalingen aan VBC  werken bevrijdend. Betalingen of het verstrekken van voorschotten aan de Interim medewerker  gelden niet als bevrijdende betaling.
 6. De door Opdrachtgever  gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
 1. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij VBC  zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust bij Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever  daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat de betalingsverplichting onverlet.
 2. Ten aanzien van de betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan Opdrachtgever  zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen.
 
Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtgever  en VBC  staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst en Opdracht ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, behoudens voor zover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.
 
Artikel 6. Persoonsgegevens
Opdrachtgever  zal alle persoonlijke gegevens van een Kandidaat  en/of Interim medewerker  vertrouwelijk behandelen en zal in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens handelen.
 
Artikel 7. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van VBC  onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst en Opdracht  door VBC  tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan VBC  kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst  of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Werkstakingen in het bedrijf van VBC  worden daaronder begrepen.
 2. In het geval van overmacht van VBC  zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en Opdracht  worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
 3. In geval van overmacht heeft VBC  het recht de Overeenkomst en Opdracht  alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever  dient in dat geval de door haar aan VBC  verschuldigde vergoedingen welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan VBC  te betalen. VBC  is in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding.
Artikel 8. Geschillen
 1. Op alle Overeenkomsten en Opdrachten tussen Opdrachtgever  en VBC is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, verband houdende met Overeenkomsten en Opdrachten tussen Opdrachtgever  en VBC, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechter in de plaats van vestiging van VBC. Niettemin kan VBC  het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 9. Tarieven
 1. Alle door VBC  gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reiskosten en onkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het uurtarief dat VBC  vaststelt is onder andere gebaseerd op de informatie over de werkzaamheden die Opdrachtgever  heeft gegeven. Als er op enig moment wordt vastgesteld dat de Interim medewerker  in werkelijkheid werkzaamheden uitvoert waar een hoger uurtarief bij hoort, dan zal VBC het uurtarief corrigeren. Opdrachtgever  is dit gecorrigeerde uurtarief vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangepast aan VBC  verschuldigd.
 3. VBC  zal Opdrachtgever  minimaal zeven (7) werkdagen voor de ingangsdatum in geval van een gewijzigd uurtarief schriftelijk op de hoogte stellen van deze wijziging.
 4. Als Opdrachtgever  niet akkoord gaat met de wijziging van het uurtarief, dan dient Opdrachtgever  dit binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving aan VBC  kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het gewijzigde uurtarief te hebben aanvaard.
 
Artikel 10. Tewerkstelling
 1. VBC  selecteert de te werk te stellen Interim medewerker  op basis van aan VBC  bekende informatie over de Interim medewerker  en de criteria van Opdrachtgever.  VBC zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. VBC  is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Interim medewerker,  tenzij de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VBC.
 3. VBC is niet gehouden tot enige vergoeding van schade indien:
  1. de contacten tussen Opdrachtgever en VBC  voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst,  om welke reden dan ook niet leiden tot daadwerkelijke tewerkstelling;
  2. VBC,  een aanvraag van Opdrachtgever  om een Interim medewerker  te werk te stellen, niet in behandeling neemt;
  3. VBC,  om welke reden dan ook, een Interim medewerker  niet of niet langer conform de Overeenkomst  te werk kan stellen. Opdrachtgever  kan tot maximaal één week na tewerkstelling van de Interim medewerker VBC  verzoeken de Interim medewerker  te vervangen door een andere Interim medewerker. Opdrachtgever  blijft in dat geval de tarieven voor de door de Interim medewerker gewerkte uren verschuldigd.
 4. Indien de situatie zoals omschreven in lid 3c zich voordoet, zal VBC  zich inspannen om een geschikte vervangende Interim medewerker  te vinden.
 5. Opdrachtgever  zal zich ten aanzien van de Interim medewerker  bij uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 6. Opdrachtgever  is jegens VBC  verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de Interim medewerker  tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 7. Het is Opdrachtgever  verboden de te werk gestelde Interim medewerker  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBC  buiten Nederland te werk te stellen of zelf bij derden te werk te stellen, waaronder begrepen aan Opdrachtgever  gelieerde ondernemingen.
 
Artikel 11. Duur en beëindiging Overeenkomst
 1. De Overeenkomst  wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst  kan door VBC en Opdrachtgever  tussentijds worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afrekening vindt plaats op basis van de gewerkte uren en de gemaakte onkosten tot de dag waartegen is opgezegd.
 3. In het geval dat Opdrachtgever  de Overeenkomst  na het aangaan van de Overeenkomst  doch vóór de feitelijke tewerkstelling van de Interim medewerker  opzegt, zal Opdrachtgever  eventuele kosten die VBC heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst,  vergoeden.
 
Artikel 12. Vervanging
 1. Indien de Interim medewerker  minder dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, is VBC  niet gehouden tot vervanging van de Interim medewerker.
 2. Indien de Interim medewerker  langer dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, rust op VBC  een inspanningsverplichting om in overleg met Opdrachtgever  een passende oplossing te vinden.
 3. Ingeval van verhindering van de Interim medewerker,  rust op VBC een inspanningsverplichting om in overleg met Opdrachtgever  een passende oplossing te vinden.
 4. VBC  zal door Opdrachtgever  nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging van de werkzaamheden door de Interim medewerker,  ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn.
 
Artikel 13. Onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst
 1. VBC  is gerechtigd de Overeenkomst  met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever  haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst  en deze algemene voorwaarden niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verzuim niet binnen de door VBC gestelde termijn heeft gezuiverd.
 2. VBC  is bevoegd de Overeenkomst  met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien Opdrachtgever:
  1. surséance van betaling aanvraagt of indien deze haar wordt verleend;
  2. onder curatele wordt gesteld;
  3. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend;
  5. op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging is opgeheven.
 3. In de lid 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen die VBC  op Opdrachtgever  mocht hebben terstond volledig opeisbaar. Opdrachtgever  is aansprakelijk voor alle schade, gederfde winst en gemaakte kosten, die VBC  ten gevolge van de beëindiging lijdt en zal lijden.
Artikel 14. Facturen
 1. Facturering geschiedt op basis van de door de Interim medewerker  gewerkte uren en worden inclusief de bemiddelingsfee voor Opdrachtgever  gefactureerd.
 2. De hoeveelheid uren die per Interim medewerker  in rekening worden gebracht, worden door VBC vastgesteld aan de hand van de door Opdrachtgever  voor akkoord getekende urenstaten, welke Opdrachtgever  binden. Opdrachtgever  is gehouden erop toe te zien dat urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.
 3. Door ondertekening van de urenstaat verklaart Opdrachtgever  zich tevens akkoord met de het functioneren van de Interim medewerker  en met de door de Interim medewerker  verrichte werkzaamheden, voor de periode waar de betreffende urenstaat betrekking op heeft.
 4. Indien Opdrachtgever  weigert de urenstaat van de Interim medewerker  voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenstaat aan VBC verstrekt, heeft VBC  het recht het aantal door de Interim medewerker  gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig opgave van de Interim medewerker  dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de Interim medewerker.
 Artikel 15. Garantie, veiligheid en vrijwaring
 1. Opdrachtgever  zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Interim medewerker  werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Interim medewerker  zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Interim medewerker  bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Opdrachtgever  verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Interim medewerker.  Opdrachtgever  vrijwaart VBC  tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Interim medewerker  op VBC.
 3. Opdrachtgever  zal aan VBC en ook aan de Interim medewerker  voor aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de Interim medewerker  verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 4. Indien de Interim medewerker  een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever  de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 5. Opdrachtgever  zal aan de Interim medewerker  vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Interim medewerker  in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij Opdrachtgever  bewijst dat hij de hiervoor in lid 1, 2 en 3 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen óf dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Interim medewerker.  Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever  gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 6. Opdrachtgever  zal aan de Interim medewerker  alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de Interim medewerker  lijdt doordat aan de Interim medewerker  toebehorende en door hem in het kader van de te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet is gegaan. Opdrachtgever  zal VBC  tegen alle aanspraken te zake vrijwaren.
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid
 1. VBC  is tegenover Opdrachtgever  niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Interim medewerkers toebrengen aan Opdrachtgever  of aan derden.
 2. VBC  is tegenover Opdrachtgever  niet aansprakelijk voor verbintenissen die Interim medewerkers  zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever  of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever  of die derden.
 3. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van VBC  te zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van VBC  wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 20% van het totaal aan uurtarieven die bij Opdrachtgever  voor de betreffende Overeenkomst,  dan wel voor de betreffende Interim medewerker  in rekening zijn gebracht, waarbij maximaal wordt uitgegaan van een Overeenkomst  voor de duur van 26 weken.
 4. Aansprakelijkheid van VBC  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 5. Opdrachtgever  vrijwaart VBC voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van VBC  als intermediair van de Interim medewerker – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die Interim medewerkers toebrengen aan Opdrachtgever  of aan derden of uit verbintenissen die Interim medewerkers  zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever  of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever  of die derden.
 
Artikel 17. Diensten Interim medewerker na afloop Overeenkomst
 1. Het is Opdrachtgever  en aan Opdrachtgever  gelieerde vennootschappen 24 maanden na schriftelijke aanbieding van een Kandidaat  door VBC  niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat of anderszins een overeenkomst aangaat waarbij door de Kandidaat werkzaamheden worden verricht voor de Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VBC.
 2. Het is Opdrachtgever  en aan Opdrachtgever  gelieerde vennootschappen tijdens de Overeenkomst  en tot 24 maanden na afloop van de Overeenkomst  niet toegestaan met de Interim medewerker  van VBC rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met de Interim medewerker  of anderszins een overeenkomst aangaat waarbij door de Interim Medewerker  werkzaamheden worden verricht voor de Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VBC.
 3. VBC  is gerechtigd om aan de in lid 1 en 2 bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.
 
Artikel 18. Boetebeding
Indien Opdrachtgever  het in het artikel 18, lid 1 en 2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan VBC  een direct opeisbare boete ten bedrage van EUR 10.000,00 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van EUR 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van VBC  volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Zoekopdracht voor kandidaat
 1. Bij het starten met de uitvoering van de Opdracht  neemt VBC  een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een Kandidaat  komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 2. Inlichtingen die door Opdrachtgever  zelf aan VBC  zijn verstrekt, worden als juist aanvaard.
 3. Opdrachtgever  blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat .
 4. VBC  is niet aansprakelijk indien Kandidaat  niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van Opdrachtgever.
 
Artikel 20. Beëindiging zoekopdracht voor kandidaat
 1. Een Opdracht  eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door Opdrachtgever  van de voorgedragen Kandidaat  of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.
 2. VBC  is te allen tijde bevoegd Opdracht  voortijdig te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daaruit voortvloeit voor Opdrachtgever.
 
Artikel 21. Plaatsingsfee
 1. Indien een directe arbeidsverhouding van welke aard dan ook tot stand komt tussen Kandidaat  en Opdrachtgever, dient Opdrachtgever  een plaatsingsfee aan VBC  te betalen.
 2. De plaatsingsfee bedraagt 25% van het met Kandidaat  overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en emolumenten, op basis van 40 uur per week. VBC  behoudt te allen tijde het recht de plaatsingsfee op een afwijkend percentage vast te stellen.
 3. Opdrachtgever  zal de plaatsingsfee tevens aan VBC  zijn verschuldigd indien hij via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de geworven en/of geselecteerde en/of geïntroduceerde Kandidaat  aangaat, of deze Kandidaat  rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten.
 4. Bij een Overeenkomst  wordt 50% van de plaatsingsfee gefactureerd zodra de arbeidsverhouding tot stand is gekomen dan wel zodra Kandidaat  werkzaamheden verricht, en 50% na ommekomst van de tussen Kandidaat  en Opdrachtgever  (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen en de lid 3 bedoelde derde) overeengekomen proeftijd.
 5. Teneinde facturering van de in lid 4 bedoelde tweede termijn mogelijk te maken is Opdrachtgever  verplicht VBC  kennis te geven over het bestaan en de inhoud van het proeftijdbeding.
 6. In het geval dat geen proeftijd is overeengekomen, of in het geval dat sprake is van een nietig proeftijdbeding ingevolge artikel 7:652 BW, wordt het tweede deel van de plaatsingsfee 30 dagen na totstandkoming van de arbeidsverhouding dan wel 30 dagen na start van de werkzaamheden gefactureerd.
 7. Beëindiging binnen de proeftijd laat de totstandkoming van de arbeidsverhouding en verschuldigdheid van 50% van de plaatsingsfee zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, onverlet.
 
Artikel 22. Het aangaan van een arbeidsverhouding met Kandidaat
 1. Indien Opdrachtgever  of een in artikel 18.1 bedoelde partij alsnog binnen 24 maanden nadat de Overeenkomst  onder de in artikel 12 genoemde omstandigheden is beëindigd, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de betreffende Kandidaat  of deze Kandidaat  rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, wordt alsnog de plaatsingsfee c.q. de tweede termijn van de plaatsingsfee in rekening gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever  een door VBC  geïntroduceerde Kandidaat  niet uitnodigt of afwijst en vervolgens binnen een periode van 24 maanden na de introductie van Kandidaat  alsnog rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) een arbeidsovereenkomst  met deze Kandidaat  aangaat, of Kandidaat  rechtstreeks of via een derde(waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, dan is Opdrachtgever  aan VBC  verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan de plaatsingsfee die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor Kandidaat  zou gelden.
 3. Indien Opdrachtgever  een door VBC  geïntroduceerde Kandidaat  binnen 24 maanden na introductie door VBC  zelf introduceert bij een derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) en deze introductie resulteert in een Overeenkomst  tussen Kandidaat  en die derde, dan wel Kandidaat  werkzaamheden voor die derde (waaronder begrepen gelieerde vennootschappen) gaat verrichten, dan is Opdrachtgever  aan VBC  verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan de plaatsingsfee die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor Kandidaat  zou gelden.

Volg ons op social media